Algemene Voorwaarden

GSD-V vzw/PlusPas is de eigenaar en beheerder van deze website. Daarnaast biedt de PlusPas de mogelijkheid aan onze partners om publiciteit te voeren voor hun goederen en diensten en geeft zij in dit kader waardebonnen uit waarmee u bij onze partners terecht kunt om van hen een prestatie te bekomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PLUSPAS

I ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE AANBIEDINGEN

GSD-V vzw/PlusPas is een dienstverlening die als tussenpersoon, via internet, diensten en leveringen van goederen aanbied tegen promotietarieven.   

PLUSPAS verkoopt op zijn website Vouchers ("Vouchers") die de aankoop van goederen of het verwerven van diensten mogelijk maken welke door andere partnerondernemingen ("Partners") tegen een voorkeurtarief en gedurende een in de tijd beperkte periode worden verstrekt.  

PLUSPAS treedt slechts op als tussenpersoon en verkoper van Vouchers: zelf verstrekt zij de diensten of de te koop aangeboden producten niet. Deze worden door de Partners aan de koper geleverd tegen voorwaarden bepaald door deze Partners en weergegeven op de Voucher.

Artikel 1.   – Algemene Bepalingen

Artikel 1.1 – Geografisch adres

GSD-V vzw / PlusPas  
Adres: Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel
E-mailadres: info@pluspas.be

Artikel 1.2 – Toepassingsgebied

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van Vouchers verricht op de online verkoopsite www.pluspas.be.    

De verkoopaanbiedingen die op deze site worden geplaatst, zijn uitsluitend bestemd voor PLUSPAS-leden.    

De koper verklaart de juridische bekwaamheid te bezitten en kennis te hebben genomen van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden vooraleer zijn bestelling te hebben geplaatst en, op het ogenblik waarop hij de knop indrukt waardoor hij zijn bestelling plaatst, deze voorwaarden zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.   

PLUSPAS behoudt zich de mogelijkheid voor haar Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De toepasselijke Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn degene die van kracht zijn op het ogenblik dat de koper zijn bestelling plaatst.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op de site www.pluspas.be.

De eventuele nietigheid van een beding in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zal niet leiden tot de nietigheid van de andere bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, die onverminderd van toepassing zullen blijven.

De Partners kunnen hun eigen algemene verkoops- en servicevoorwaarden hebben die betrekking hebben op de uitvoering van hun prestatie die via de Voucher besteld werd. De koper die via PLUSPAS een bestelling plaatst, moet zelf kennis nemen van genoemde voorwaarden en deze aanvaarden. De koper is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Partners, en PLUSPAS kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor nalatigheid vanwege de kopers. PLUSPAS kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor gebrekkige informatie over de aanbiedingen die op haar website worden gepubliceerd, in zoverre het gaat om de algemene of bijzondere voorwaarden van de betreffende Partner. De koper dient de verplichte en vereiste wettelijke informatie en voorwaarden na te gaan bij de Partners wat betreft de Vouchers aangeboden via de site met betrekking tot een externe Partner.

Artikel 1.3 – Gebruikersaccount

1-3-1 Inschrijving

Om een Voucher op onze website te kunnen kopen , dient u zich in te schrijven en onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden. Met deze inschrijving krijgt u toegang tot uw account en kunt u gekochte Vouchers opvolgen.

PLUSPAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die werden opgelopen om toegang te verkrijgen tot haar website. PLUSPAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een probleem met de internetverbinding, de afwezigheid van een netwerk, het niet ontvangen van een nieuwsbrief, de verwijdering van een account, onderhoudswerken of andere gebeurtenissen die de toegang tot haar website zouden beperken, ongeacht de oorzaak voor zover wettelijk.

Om u in te schrijven, dient u uw persoonsgegevens in te voeren die worden opgevraagd tijdens het inschrijvingsproces (aanspreking, voornaam, naam,  rijkregisternummer, adres, postcode, stad, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord).

PLUSPAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een Voucher of van informatie indien de koper bewust of onbewust zijn persoonsgegevens foutief heeft ingevuld.

De koper verklaart de juridische bekwaamheid te bezitten om een contract aan te gaan met PLUSPAS en in het bijzonder lid te zijn op de dag van de bestelling.

1-3-2 Account

Indien de account eenmaal is aangemaakt, voert het lid een wachtwoord in dat hij geheim dient te houden en niet aan derden mag bekendmaken. Indien het lid denkt dat iemand zonder zijn medeweten gebruik maakt van zijn account, dient hij onverwijld contact op te nemen met PLUSPAS, die een nieuw wachtwoord zal instellen en naar eigen goeddunken alle maatregelen zal nemen die ze noodzakelijk acht.

Het e-mailadres van iedere lid moet geldig en voor hem toegankelijk zijn. PLUSPAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat het lid (de koper) tijdelijk of definitief geen toegang heeft tot zijn e-mails. De data waarop e-mails worden ontvangen zijn rechtsgeldig en PLUSPAS moedigt haar leden aan om hun e-mails regelmatig te raadplegen.

PLUSPAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de account van het lid indien deze laatste, rechtstreeks of onrechtstreeks, vrijwillig of onvrijwillig een derde in kennis heeft gesteld van zijn wachtwoord.

De koper die als individueel persoon meerdere accounts, een of meerdere fictieve accounts of de account van een derde gebruikt, kan op ieder ogenblik en zonder waarschuwing worden verwijderd uit de ledendatabank van PLUSPAS.

De koper verbindt zich ertoe correcte en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen aan PLUSPAS wanneer hij zijn PLUSPAS Gebruikersaccount aanmaakt.

1-3-3 Communicatie

De koper kan zich te allen tijde uitschrijven voor de algemene of specifieke nieuwsbrieven, die hem  op de hoogte brengen van de PLUSPAS-aanbiedingen . Dit kan rechtstreeks via zijn PLUSPAS-account onder de tab "Mijn PlusPas".

De koper verbindt zich ertoe om niet over PLUSPAS of bij haar Partners op nefaste manier te communiceren via berichten op internetfora of “kettingmails” zonder PLUSPAS hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen en zonder op voorhand een schriftelijk recht van antwoord te hebben verkregen. Doet hij dit toch, dan kan de koper aansprakelijk gesteld worden voor contractbreuk of het stellen van een onrechtmatige daad en kan hij voor de rechtbank vervolgd worden.

Artikel 2.   – Bestelling

Artikel 2.1 Beschrijving van de bestellingsprocedure

PLUSPAS biedt op haar website Vouchers aan. PLUSPAS stelt de prestaties voor die bij de Partners, die ze niet vertegenwoordigt, beschikbaar zijn. Deze voorstelling is niet meer dan loutere informatie en PLUSPAS treedt niet op als de adverteerder van haar Partners.

De koper volgt onderstaande procedure om de Prestaties die aangeboden worden op de website www.pluspas.be te bestellen:

1-      De koper maakt een Gebruikersaccount aan op de Website www.pluspas.be door met name zijn naam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres correct in te voeren.

2-      De koper neemt kennis van de aangeboden prestaties en de Vouchers die daarop betrekking hebben en hun beschrijving, alsook van de Algemene Verkoopsvoorwaarden op de website www.pluspas.be.

3-      De koper kiest de Prestatie en de Voucher die daarop betrekking heeft en klikt op “Bestellen”. Door het plaatsen van zijn bestelling bevestigt de koper onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. De koper gaat over tot de betaling van de Voucher via een beveiligde en versleutelde interface of via overschrijving.

4-      Zodra de bestelling goedgekeurd is, ontvangt de koper in principe, conform de voorwaarden bepaald in artikel 3 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Voucher die recht geeft op de Prestatie zowel via e-mail als op zijn gebruikersaccount.

5-      De koper drukt de Voucher en het Contract af, geeft de PLUSPAS-Voucher af aan de Partner en geniet van de Prestatie die aan de Voucher verbonden is. .

Artikel 2.2 Definitieve aard van de bestelling

De op de website uitgevoerde bestellingen gelden als een vaste en definitieve verbintenis van de koper wanneer de koper heeft bevestigd onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden en zijn betaling heeft geregistreerd door één keer op de knop "Bestelling plaatsen" te klikken. Het contract tussen PLUSPAS en de Klant, met betrekking tot de levering van een Voucher, wordt beschouwd als zijnde geldig en aanvaard zodra voornoemde bestellingen door PLUSPAS via e-mail zijn bevestigd. Als blijk van de aanvaarding van de bestelling door PLUSPAS geldt de bevestigingsmail en/of het bijschrijven van de Voucher(s) op de Gebruikersaccount van de koper binnen de 48 uur vanaf het ogenblik dat de koper de bestelling heeft geplaatst.

Artikel 2.3 Wijziging van de PLUSPAS-aanbiedingen

PLUSPAS behoudt zich de mogelijkheid voor om, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing, de informatie in de beschrijving van de Prestatie te wijzigen of te verwijderen, vóór de koper een bestelling plaatst.

Onder voorbehoud van de toepasselijke regels inzake verkoop op afstand, moet elke aanvraag tot wijziging van de bestelling door de koper aan PLUSPAS worden gericht per post of via e-mail en is een dergelijke aanvraag onderworpen aan de aanvaarding van PLUSPAS, waarbij PLUSPAS zich het recht voorbehoudt een dergelijke wijziging zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 2.4 Geldigheid van de bestelling

PLUSPAS behoudt zich het recht voor een bestelling zonder opgave van reden en zonder waarschuwing te weigeren wanneer ze de bestelling frauduleus acht in het geval dat, bijvoorbeeld maar hiertoe niet beperkt, de bestelde hoeveelheden abnormaal hoog zijn in vergelijking met de hoeveelheden die doorgaans worden besteld door kopers in hun hoedanigheid als consument.

De Vouchers kunnen enkel worden gebruikt tijdens hun geldigheidsperiode. Zodra de op de Voucher vermelde geldigheidsperiode is verstreken, is de bon niet meer geldig: hij kan dan niet meer worden aanvaard, gebruikt, terugbetaald of geannuleerd.

Voor bepaalde aanbiedingen van Prestaties, kunnen deelnamequota worden afgesproken tussen de Partner en PLUSPAS (de “Quota”). Deze Quota worden duidelijk vermeld op de website van PLUSPAS. De validering door PLUSPAS van een Prestatieaanbieding wordt slechts definitief nadat een minimum Quotum is bereikt. Indien een maximum Quotum werd vastgelegd, is de aanbieding niet meer beschikbaar zodra dit maximum is bereikt. Geen enkele koper kan de aanbieding in kwestie dan nog bestellen. Wanneer er geen quota zijn, is er geen maximum of minimum aantal kopers vereist.

Artikel 3 – Levering en Gebruik van de Vouchers

3.1 Levering van de Vouchers

Na bevestiging van de betaling zijn de Vouchers beschikbaar op de account van de koper, behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden van de Aanbieding.

PLUSPAS kan niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de oorzaak, voor het niet afleveren van de Voucher aan de koper, indien deze niet-aflevering te wijten is aan de foutieve communicatie van informatie door de koper.

Zodra de Voucher is besteld, stuurt PLUSPAS de koper in principe zo snel mogelijk een kopie door van de bestelde Voucher via e-mail en op zijn account. Deze e-mail wordt verzonden binnen 48 uur na de bevestiging van de bestelling door PLUSPAS. Dit artikel is niet van toepassing op de “shopping” deals.

Indien de website niet goed werkt of er onderhoudswerken worden uitgevoerd, behoudt PLUSPAS zich alle rechten voor om de Vouchers niet beschikbaar te stellen. PLUSPAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke onbeschikbaarheid en behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website of een deel daarvan te allen tijde en zonder aankondiging op te schorten. Wij stellen uiteraard alles in het werk om dergelijke periodes van onbeschikbaarheid zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer de Voucher naar het door de koper opgegeven adres is verzonden, komt het aan de koper toe om de aard van de verzonden Voucher na te gaan en, in geval van een fout, voorbehoud te maken of eventueel de Voucher te weigeren, en PLUSPAS hiervan onmiddellijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijn op de hoogte te brengen.

3.2 Gebruik van de Vouchers

De Vouchers kunnen slechts één keer door de koper worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze recht geven op meerdere Prestaties bij de Partner.

Behoudens andersluidende vermelding in de aanbieding en met name wanneer het mogelijk is om via “PlusPas-reservatie” te reserveren, mag de koper de code van de bon niet aan de Partner meedelen op het ogenblik van de reservatie bij deze laatste. Indien een klant de code van zijn bon aan de Partner heeft meegedeeld voordat de Prestatie is geleverd, kan de klant geen aanspraak meer maken op terugbetaling om welke reden ook. De veiligheidscode wordt doorgegeven op de dag van de afspraak bij de Partner. Zodra de koper de veiligheidscode heeft gegeven, wordt de Prestatie beschouwd als zijnde uitgevoerd en kan de koper geen terugbetaling meer vragen, om welke reden dan ook.

De Vouchers zijn slechts geldig voor één enkele persoon, tenzij in de beschrijving van Prestatie uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze geldig is voor twee of meer personen.

In het kader van een Deal voor een Prestatie door een restaurant, in de ruime zin van het woord, zijn de Vouchers slechts geldig voor één tafel en slechts één keer bruikbaar, tenzij in de beschrijving van de Prestatie uitdrukkelijk wordt vermeld dat op deze Vouchers andere voorwaarden van toepassing zijn.

Het al dan niet toelaten van het gecombineerde gebruik van meerdere Vouchers is afhankelijk van de Partner. De voorwaarden voor gebruik van elke Voucher bij de Partners zijn terug te vinden op de website www.pluspas.be in de desbetreffende deal. Vouchers kunnen niet worden gecombineerd met andere lopende kortingen bij de Partner, behoudens andersluidende vermelding door de Partner.

Indien de koper zijn Voucher gebruikt voor een waarde die kleiner is dan de nominale waarde van de Voucher of indien hij deze slechts gedeeltelijk gebruikt, wordt het verschil niet teruggegeven of terugbetaald door PLUSPAS of de Partner behoudens andersluidende vermelding door de Partner.

Voor bepaalde prestaties kan de koper een Code ontvangen die hij moet invoeren op de Website van de Partner. PLUSPAS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of foutief gebruik van deze Code door de koper.

Elke reproductie en/of overdracht tegen betaling van de Vouchers is formeel verboden.

Artikel 4 – Prijs

4.1 Prijs van de Partner

De aangeduide prijzen van de Prestaties zijn vastgelegd volgens de prijzen die door de Partner gehanteerd en aangekondigd werden.

Deze prijs wordt vastgelegd door de Partner van PLUSPAS, die verantwoordelijk is voor de prijs die hij aankondigde en voor de prijs die op de website www.pluspas.be in zijn advertentie wordt meegedeeld.

Wanneer de koper een PLUSPAS-Voucher bestelt, aanvaardt hij deze als zijnde de normale prijs die door de Partner van PLUSPAS wordt gehanteerd. Die prijzen zijn openbaar bekendgemaakt en de koper kan ze zelf nagaan alvorens zijn bestelling te plaatsen. Elke bestelling is definitief en staat gelijk aan aanvaarding van de prijs.

4.2 PLUSPAS-prijs

De prijs van de Voucher wordt uitgedrukt in euro en omvat de belasting over de toegevoegde waarde.

De beschrijving van de Prestatie aangeboden op de website www.pluspas.be omvat de elementen die in de prijs zijn inbegrepen, verduidelijkt op de Website onder de term “bedrag”.

Elke andere en/of aanvullende besteding van de koper bij de Partner dan dewelke voorzien in de beschrijving van de aanbieding is uitsluitend voor rekening van de koper en kan niet worden betaald met een Voucher.

Artikel 5 - Reservatie - Beschikbaarheid

Artikel 5.1- Geldigheidsduur van de Voucher

Vouchers die recht geven op de Prestaties hebben een beperkte geldigheidsduur die uitdrukkelijk wordt vermeld in de beschrijving van de Prestatie, op de Voucher en het Contract. Nadat de bovenvermelde geldigheidsduur is verstreken, geeft de Voucher geen recht meer op de uitvoering van de Prestatie, noch op terugbetaling.

Artikel 5.2 – Reservatie

5.2.1 – Reservatie door de koper

Om recht te hebben op de uitvoering van de Prestatie, neemt de koper, die in het bezit is van een Voucher, indien vereist, contact op met de Partner om een reservatie vast te leggen binnen de geldigheidsduur die uitdrukkelijk vermeld is in de beschrijving van de Prestatie, op de Voucher en in het Contract.

De koper wordt aangeraden om zo snel mogelijk een afspraak te maken met de Partner om een grote keuze te hebben tussen meerdere beschikbare data om de Prestatie te bekomen. Een verzoek om een afspraak dat laat in de geldigheidsperiode van de Voucher wordt gedaan, kan stoten op een onbeschikbaarheid van de Partner. De koper kan PLUSPAS in geen geval aansprakelijk stellen voor deze onbeschikbaarheid indien hij geen afspraak kon bekomen bij de Partner. De beschikbaarheid van de Partner neemt immers logischerwijze af met de tijd. De klant wordt ten sterkste aangeraden hierop te anticiperen en vooruitziend te handelen.

Reservatieaanvragen die worden gedaan nadat de geldigheidsduur van de Voucher is verstreken, kunnen niet worden aanvaard en geven geen aanleiding tot terugbetaling.

5.2.2 Meerdere sessies

Indien eenzelfde Voucher recht geeft op meerdere sessies of behandelingen bij dezelfde Partner, moet de eerste sessie of behandeling door de koper worden gereserveerd tijdens de geldigheidsduur van de Voucher. De andere sessies kunnen worden gereserveerd en plaatsvinden na de geldigheidsdatum van de Voucher. Reservatieaanvragen voor een eerste sessie na het verstrijken van de geldigheidsduur van de Voucher worden niet aanvaard. Alle sessies op de Voucher worden dan ongeldig en kunnen in geen geval worden terugbetaald.

5.2.3 Annulering van de reservatie door de koper

De koper die een afspraak heeft gemaakt bij de Partner om de Prestatie te ontvangen en uiteindelijk toch niet op de afspraak aanwezig kan zijn, moet binnen een termijn van tweeënzestig uur voor de datum van de afspraak contact opnemen met de Partner om de reservatie te annuleren, behoudens andersluidende vermelding in het kader van de aanbieding. Partners die dit uitdrukkelijk aangeven, kunnen zich het recht voorbehouden om elke niet tijdige annulering als definitief en de bon als gebruikt te beschouwen in zoverre de annulering genoemde Partner schade berokkent.

5.3. Aansprakelijkheid

5.3.1 Indien zou blijken dat de werknemer na aankoop van een voucher geen recht op het geadverteerde voordeel bij aankoop van een product of dienst bij de relevante leverancier onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld bij de relevante voucher, betaalt het voordelenplatform de aankoopprijs van de voucher terug. De aansprakelijkheid van het voordelenplatform is daartoe beperkt.

5.3.2 Het voordelenplatform besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Het voordelenplatform is dan ook niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op het voordelenplatform, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

5.3.3. Het voordelenplatform stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot het voordelenplatform 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan het voordelenplatform echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt het voordelenplatform alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.

5.3.4 Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of bepalingen van dwingend recht, is het voordelenplatform hoe dan ook slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan het voordelenplatform toerekenbare tekortkoming. Het voordelenplatform kan niet gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals o.a. schade als gevolg van het niet kunnen beschikken over een goed of dienst, schade als gevolg van het verlies van een korting, besparing of voordeel, schade als gevolg van het verlies of de beschadiging van gegevens,…

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 Uitoefening van het herroepingsrecht

Een bestelling wordt definitief geacht zodra de koper op “Bestelling plaatsen” heeft geklikt.

Afwezigheid herroepingsrecht: Gelet op de aard van het product, is wettelijk voorzien dat de Klant niet beschikt over een herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.53 WER: 

1°) na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

3°) voor volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

12°) bij diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13°) bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met instemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

In toepassing van artikel VI 53, 1° en 13° van het Wetboek Economisch Recht beschikt u niet over een herroepingsrecht bij de aankoop van een voucher. U wordt immers onmiddellijk in het bezit gesteld van de code om het voordeel verbonden aan de voucher te gebruiken. Bij de bestelling hebt u uitdrukkelijk uw toestemming gegeven met de onmiddellijke en onherroepelijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 – Waarde

De waarde van de Vouchers in het kader van de PLUSPAS-aanbieding is degene die van toepassing is op de dag dat de koper de bestelling bevestigt zoals bepaald in artikel 2.1 hierboven. PLUSPAS verbindt zich ertoe deze waarde toe te passen voor elke bestelling die wordt geplaatst tijdens de publicatieperiode voor de Voucher op de Website. Indien de Voucher niet via elektronische communicatiemiddelen kan worden verstuurd, zijn de kosten voor de verzending van de Voucher via de post ten laste van de koper. Een eventuele terugbetaling kan in geen geval het bedrag overschrijden, dat door de koper werd betaald tijdens de bestelling.

PLUSPAS levert geen enkele prestatie aan de kopers en kan hen dan ook niet factureren. Enkel de Partners die een prestatie leveren, kunnen voor de geleverde prestatie factureren.

Artikel 8 – Vastlegging van de waarde van de Voucher

8.1 Omruilbaarheid

De waarde van de Voucher wordt vastgelegd bij de bestelling, zodra deze door PLUSPAS is bevestigd.

8.2 Betaalwijzen

De betaling vindt uitsluitend plaats via bankoverschrijving, bankkaart (Bancontact/Mister Cash) of iDEAL. De bankrekening gekoppeld aan het door de koper gebruikte betaalmiddel zal echter uitsluitend worden gedebiteerd indien de deal gevalideerd wordt. De validering wordt aangegeven op de website.

Artikel 9 - Beperking van de aansprakelijkheid en Overmacht

Enkel de Partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de prestaties die aan de Vouchers verbonden zijn. Enkel zij bieden de prestaties en diensten aan die de koper op onze website kan bestellen.

Enkel de Partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de goederen, producten of het uitvoeren van de prestaties die zij tekoop aanbieden en die worden verworven of verbruikt door de kopers in het kader van het gebruik van Vouchers.

De Vouchers dienen uitsluitend om de aankoop van een goed of dienst bij de Partner mogelijk te maken.. De aankoop of de bewaring van het goed of de dienst is het voorwerp van een ander contract tussen de koper en de Partner van PLUSPAS.

PLUSPAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van onderhavige voorwaarden door de schuld van de koper, door een niet te voorziene en onoverkomelijke tussenkomst van derden of door een geval van overmacht.

PLUSPAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van een Partner aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de koper. PLUSPAS verwerpt elke aansprakelijkheid in geval de Partner een onrechtmatige daad stelt.

PLUSPAS en haar Partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de door de kopers bestelde Vouchers.

Artikel 10 - Ontbindende voorwaarde

De ontbinding van de bestelling zal eenvoudig via e-mail geschieden, nadat een ingebrekestelling gedurende 7 werkdagen vanaf de dag van de verzending door PLUSPAS onbeantwoord is gebleven, en zal van rechtswege en zonder gerechtelijke beslissing verworven zijn indien de koper het bedrag van zijn bestelling niet betaalt.

Artikel 11 – Onbeschikbaarheid van de dienst

Indien de Prestatie onbeschikbaar is tot het einde van de geldigheidsduur van de Voucher, beschikt PLUSPAS over de mogelijkheid, zonder dat deze mogelijkheid een verplichting is, om de koper een gelijkaardig product of gelijkaardige prestatie aan te bieden tegen gelijkaardige voorwaarden en een gelijkaardige prijs, voor dezelfde stad. De kopers kunnen dit alternatieve aanbod, indien het bestaat, zonder enig nadeel weigeren.

Artikel 12 - Afbeeldingen, illustraties en foto’s

Foto’s en/of afbeeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de Aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de Aanbieding in kwestie. De foto’s, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen geval bindend.

De kopers beschikken over de mogelijkheid om bij de Partners inlichtingen in te winnen over de producten en diensten die ze aanbieden zodat ze kunnen informeren naar hun kwaliteit. PLUSPAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien een afbeelding, illustratie of foto niet overeenkomt met de formele realiteit van het aangeboden product of de aangeboden dienst.

Artikel 13 – Taal

De taal waarin het contract kan worden afgesloten is: Nederlands.

Artikel 14 - Geschillenregeling, Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbank

14.1 Klachten

Eventuele klachten moeten aan de klantendienst van PLUSPAS worden gericht op het volgende adres: https://www.pluspas.be/mvc/contact.jsp. De klantendienst zal elke klacht die via e-mail wordt overgemaakt zo snel mogelijk in behandeling nemen en beantwoorden.

14.2 Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbank

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Elke geschil met betrekking tot de bestelling of onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden of hun interpretatie of gevolgen zal aan de bevoegde rechtbank worden voorgelegd.

Artikel 15 – Gegevensverwerking en vrijheden

De door de koper meegedeelde persoonsgegevens zijn bestemd voor PLUSPAS.

PLUSPAS verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te respecteren en ze te verwerken in naleving van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de koper over het recht tot toegang, wijziging, verwijdering en correctie van de persoonsgegevens die hem betreffen en die door PLUSPAS worden bewaard.

De koper kan bovenvermelde rechten uitoefenen door zijn verzoek hiertoe (met vermelding van zijn lidnummer, e-mailadres, naam, voornaam en adres) te sturen via e-mail naar het adres: https://www.pluspas.be/mvc/contact.jsp of per post op het volgende adres: GSD-V vzw / PlusPas - Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel. De gegevens kunnen ook ten allen tijde gewijzigd worden in het platform via 'Mijn PLUSPAS', de oranje knop bovenaan de pagina.

PLUSPAS gebruikt deze gegevens om de bestelling van de koper te verwerken, alsook om de communicatie via onder meer brieven/e-mails te ondersteunen en te personaliseren, en ten slotte om haar Website te personaliseren.

PLUSPAS kan haar Partners ook geconsolideerde statistieken verschaffen met betrekking tot haar kopers en verkoopcijfers; Deze statistieken zullen op geen enkel moment persoonsgegevens bevatten.

PLUSPAS kan aan haar Partners ook de persoonsgegevens van kopers communiceren, met als enige doel de levering van de Goederen en/of de uitvoerring van de Prestaties te verzekeren.

PLUSPAS maakt in het kader van de betalingen gebruik van de diensten van een door Bancontact/Mister Cash gecertificeerde en erkende bank. Deze bank respecteert het geheel aan veiligheidsnormen dat van toepassing is op online betalingen door het gebruik van encryptie en versleuteling. De koper geeft deze bank dus de toestemming om zowel zijn bankkaartnummers als de vervaldatum te bewaren. In het kader van de betaling van een bestelling kan de bank, wanneer de koper aangemeld is op zijn PLUSPAS-account, deze laatste voorstellen om de laatst geregistreerde bankkaart opnieuw te gebruiken door de 4 laatste cijfers ervan te tonen. PLUSPAS bewaart geen bankgegevens en communiceert met de bank uitsluitend op basis van het lidnummer van de koper.

De koper wordt aangeraden om telkens wanneer hij zich heeft aangemeld op zijn PLUSPAS-account, zich nadien ook weer af te melden.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, teksten, scripts en geluiden op de website van PLUSPAS zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten behoren toe aan PLUSPAS ofwel aan haar Partners, en geen enkele koper, bezoeker of andere derde mag deze visuele elementen gebruiken zonder voorafgaande aanvraag en daaropvolgend gunstig schriftelijk antwoord vanwege de hoofdredacteur. Elke reproductie die zonder toestemming gemaakt wordt, kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging.

Enkel de links van de PLUSPAS-website zijn geschikt voor publicatie op voorwaarde dat de URL verschijnt.

 

Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen vzw / PlusPas
Adres hoofdzetel : Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel BE
Ondernemingsnummer: 0811 018 582