Disclaimer

Disclaimer

De GSD-V en de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel hechten veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de PlusPas.

De persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van de door u gewenste toegang tot informatie of elektronische diensten aangeboden door de PlusPas, zullen enkel worden verwerkt met het oog op de beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van die informatie of elektronische diensten.

Uitsluitend omwille van hetzelfde doel, zullen ook alle activiteiten die u verricht met het oog op een toegang tot informatie en elektronische diensten worden gelogd.

De website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

U hebt recht op inzage alsook, in voorkomend geval, op verbetering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kan u zich wenden tot :

PlusPas
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel

U kan uw gegevens ook zelf aanpassen wanneer u bent ingelogd en naar 'Mijn PlusPas' gaat.
 

PRIVACY EN COOKIE BELEID

Privacy - Bescherming van persoonsgegevens

PlusPas is een dienst onder de bevoegdheid van GSD-V vzw en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GSD-V vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als GSD-V zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

GSD-V vzw
Bischoffsheimlaan 1-8
1000  Brussel
info@gsd-v.be
02/215 93 68

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door PlusPas verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• aanbieden van allerhande voordelen en kortingen
• uitvoeren en opvolgen van financiële transacties bij aankopen via pluspas.be
• het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, (professioneel) telefoonnummer, (professioneel) e-mailadres
• Identiteitsgegevens: rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken: geslacht
• Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verwerving van gegevens

Bij de registratie van de PlusPas vult het (gepensioneerd) personeelslid zelf de persoonsgegevens in. Deze kunnen ten allen tijde worden aangepast wanneer hij zich aanmeldt op de PlusPas-website.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• de hosting van de website;
• de programmering en het onderhoud van de website;
• de verzending van nieuwsbrieven;
• de transacties van aankopen via de website;
• sommige leveranciers waarbij de gegevens worden doorgestuurd aan de leverancier met het oog op de correcte levering van de bestelde artikelen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

GSD-V vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.pluspas.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Hou hierbij rekening dat wij in dat geval geen verdere verwerking kunnen doen van uw dossier en u bijgevolg ook geen gebruik meer kan maken van het PlusPas-aanbod.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

GSD-V vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.

Cookie beleid

Algemene informatie

De PlusPas website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door uw browser en die het mogelijk maakt informatie te onthouden die uitgewisseld wordt tussen webpagina's en browsersessies. PlusPas maakt gebruik van cookies gegenereerd en gebruikt door de PlusPas website (first party cookies) en van cookies gegenereerd door derden (third party cookies, bijv. Google). De cookies stellen PlusPas in staat het nummer van uw PlusPas kaart te onthouden indien u hiervoor de optie ‘onthou mij’ gebruikt. Cookies kunnen alleen tekst opslaan, deze tekst is altijd anoniem en meestal gecodeerd.  
 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onthouden worden door websites die u bezoekt om de gegevens misschien later op de site te gebruiken. De site draagt informatie tussen pagina’s over en analyseert ook de interactie met de site. Cookies zijn beveiligd; ze kunnen alleen informatie opslaan die daar door de browser is geplaatst, dat is informatie die de gebruiker heeft in de browser ingevoerd. Cookies kunnen niet worden uitgevoerd als code en ze kunnen ook niet worden gebruikt om toegang tot uw computer te krijgen. Als een website informatie in de cookie codeert, kan alleen die website die informatie lezen. Er zijn twee verschillende soorten cookies: de sessiecookie en de permanente cookie. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Buiten de tijd die u besteedt op de betreffende site wordt er daarna niks meer opgeslagen. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen tussen verschillende bezoeken aan websites. Deze data stelt websites in staat u te herkennen als terugkerende klant en daardoor dienovereenkomstig te reageren. De permanente cookies hebben een levensduur die wordt bepaald door de website, dit kan variëren van een paar minuten of meerdere jaren.
 

Waarom maakt www.pluspas.be gebruik van cookies?

Cookies worden gebruikt om uw sessiegegevens te onthouden tijdens het verdere proces op de site, ze houden bij of u bent ingelogd. Ze worden gebruikt om relevante producten weer te geven tijdens het bezoeken van de site. Voor Web Analytics werkt PlusPas samen met Google. Web Analytics cookies worden gebruikt om nieuwe en terugkomende gebruikers van de website te herkennen. De gegevens in de cookie vertellen Google anoniem welke pagina's, producten en diensten u hebt bezocht. De opgeslagen informatie wordt dus gebruikt om statistieken op te stellen van aantal bezoekers, aantal unieke bezoeken, wederkerende bezoeken, enz…  Deze cookies stellen PlusPas in staat de interactie met de klant te volgen binnen de site en geven waardevolle inzichten om de site en de aangeboden producten en diensten te verbeteren.
 

Welke cookies worden door de PlusPas website gecreëerd?

De sessiecookies die PlusPas wegschrijft, bevatten onder andere gegevens gebruikt door de server, en eventueel uw PlusPas lidnummer, als u deze optie genomen heeft via het aanvinken van ‘onthou mij’. 
Google schrijft zowel permanente als sessiecookies weg. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Het verwijderen of uitschakelen van deze cookies heeft geen invloed op uw ervaring of de functionaliteit van de PlusPas website.
 

Uitzetten en verwijderen van cookies

Bij alle browsers kunt u in de instellingen of opties aangeven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen. 
Als u uw cookies uitschakelt, kunt u de inhoud van de beveiligde pagina’s van de PlusPas website niet meer raadplegen en kan u dus geen aanbiedingen meer bekijken. Het uitschakelen van cookies heeft ook effect op het bijhouden van uw sessie, maar zal de Analytics-code niet stoppen om uw website-bezoek te herkennen.

Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen vzw / PlusPas
Adres hoofdzetel : Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel BE
Ondernemingsnummer: 0811 018 582